Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239

 • 23585139520
 • 23585139520
0 1
Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường...
Ngày 28 tháng 5 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT nhằm quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư gồm 4 Chương và 18 Điều, trong đó bên cạnh 02 chương cơ bản là: Quy định chung (Chương I), Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành (Chương IV), Chương II quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đề án chi tiết và Chương III quy định về lập và đăng ký đề án đơn giản.

Đối tượng phải lập đề án chi tiết:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

- Đối tượng phải lập đề án đơn giản:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Tải thông tư tại đây:

hỗ trợ trực tuyến
 • Anh Lộc

  0903 824 480

    
 • Anh Sĩ

  0908 825 256

    
 • Anh Trị

  0909 320 880